Family Shooting – Abe & Jerry

見證 Abe & Jerry 人組織 2 人世界到而家 3 人世界,影相時見到你地一家充滿了愛!最難得係你地仍然同big day 當日冇變仲越黎越靚!期待幫你地繼續由3人到4…5 或者6人世界!! 😀